Awder Othman Baqi
2015

Awder Othman
Ishtar and Lalsh in Tehran

[24 July - 4 August 2015]

از دیرباز تاکنون بیشتر زندگی انسان ها به صورت فجایع و خشونت رخ داده است . هنرمند در برابرآن فجایع که توسط انسانها در زندگی روزمره بر اساس تضاد فکری به وجود می آید، با ابزار رنگ و خط همیشه در مبارزه بوده است.
حس مسئولیت پذیری هنرمند، در برابرآن خون ریزی که اکنون در منطقه میزوپوتامیا 1مخصوصا " نینوا- شنگال " رخ داده است، مجموعه آثاری به نام " ایشتار2 و لالش 3 در تهران " به وجود آورده است.
مجموعه آثار ایشتار و لالش، الهام گرفته از قصه های فاجعه و خون ریزی های شنگال و نینوا که توسط خفاش های تاریکی صدها کودک و زن و پیر و جوان زنده به گور کردند.