Setareh Behbahani
"Signifier of Body"
2015

Setareh Behbahani
Signifier Of Body

[7-18 August 2015]

حضور یا غیبت دیگران همیشه ردی بر جای می گذارد حتی اگر خطی باشد از پس خیابانی که تنها خطوطش بر جای مانده است و بس.
پیکره ها به دال هایی مبدل شده اند که چیزی نیست به جز زندان بودن تن در قفس روح که ناشی از فشار نامحسوس اما سهمگین تمامی چیزهایی است که جزو روح اند. چه روح عینی و چه روح ذهنی از تمامی نهادهای اجتماعی و سیاسی تا حتی زبان _ هر نمودی دچار از خودبیگانگی می شود پس کژدیسه بودنشان از ذات زندگی امروز است.
محمد ایرانی نژاد پاریزی