Sahand Sarhadi
Insoluble Spots

[4-5 November 2015]

در این اثر دو اجراگر مرد و یک اجراگر زن به ایفای نقش می پردازند. محل اجرای اثر استخر سرپوشیده ی
گالری سایه است و تماشاگران دور تا دور استخر می ایستند و اجراگران در درون استخر نمایش را اجرا
خواهند کرد. محیط داخلی استخر با فلز و مقداری آب و لکه هایِ سیاه رنگ پٌر شده و چنان که از اسم اجرا نیز
مشخص است محیط استخر و حرکات اجراگران اشاراتی به حفاری های نفتیِ اولین چاه نفت ایران در مسجد
سلیمان دارد. به جز تمهیدات ذکر شده در بالا از ویدئو پروجکشن و صداهای افکتیو نیز در طراحی استفاده
شده. زمان اجرا نیز در حدود 20 دقیقه خواهد بود. کلیت اجرا متکی به حرکات اجراگران خواهد بود و در کنار
آن تنها چند مونولوگ ضبط شده از آثار شکسپیر پخش خواهد شد. دو اجراگر مرد قرینه ی همدیگر در دو
گوشه استخر قرار دارند و اجراگر زن بین آن دو در حرکت و رفت و آمد است و سعی می کند تنش و تقابل
میان آن دو را کم کند و پیوندی میان آن دو بوجود بیاورد. این فرآیند به شیوه های مختلف در طول اجرا
بازآفرینی خواهد شد و نهایتاً نیز اجراگر زن موفق نمی شود و تلاش بیهوده اش منجر به نابودی خودش
میشود.