Leila Moazzami
Untitled
"Void"
2016


Leila Moazzami
Void

[30 September - 5 October 2016]

ورودی‌های حواس (تصاویرو ...) و معانی، در ذهن انسان در تعاملی همیشگی‌اند. روانکاوی که در آزمون رورشاخ، با نمایش لکه‌های قرینه‌ی جوهر به فرد آزمایش‌دهنده و بیرون کشیدنِ تداعیِ آزادِ ذهنِ او، به معانی پنهان در لایه‌های اولیه‌ی واکنشِ طبیعیِ ذهنش نقب ‌می‌‍زند، از همین اصل بهره‌ می‌جوید. جهان برای ما نه آن‌چیزی است که دیده می‌شود، که همانی‌ست که ذهن‌مان می‌سازد و این جهان از ذهنی به ذهن دیگر متفاوت است.