Maryam KeyAhmadi
Untitled
"Pano phobia"
Mixed Media
45x45 cm

Leila Moazzami
Panophobia

[28 0ctober - 2 november 2016]

Curator: Leila Moazzami
Ali Ansari | Setareh Behbahani | Niusha Tajbakhsh | Dana Dehghan | Kourosh Ranjbar | Sanaz Shafaghi | Shahin Ghaffari | Amir Kabir Nejad | Maryam Keyahmadi | Leila Moazzami | Anita Hashemi Moghaddam

ترس از مرگ جدایی پذیر نیست. ترس در هر شکل، پاسخی است به این محرک بیرونی، که مرگ در کمین است. همچون دو روی یک سکه. چه این مرگ اشخاص باشد، و چه اشیاء، چه روابط و چه وضعیت‌ها. مرگِ آرامش، مرگِ معصومیت، مرگِ امنیت، مرگِ عشق، مرگِ زندگی و ترس از همه‌ی اینها. این ترس است که پایان قطعی را برای ما معنا می‌کند و گواهی می‌شود بر موقت بودن همه چیز. و ترس، خواه بر ما چیره شود و خواه به انقیادمان در آید، تنها رانه‌ای است که ما را به حرکت وامی‌دارد و در کشاکشی مداوم با همین ترس است که انسان به خلق روی می‌آورد.
هنرمند در تلاش برای کشف زوایای نهفته وجود انسانی و پر کردن حفره‌هایی که نیستی از آن قصد نفوذ دارد، ناچار از بازشناسی و بازنمایی ترسهایش است.
ما، در «پانوفوبیا» یا «همه چیز هراسی»، در مواجهه با هراس‌هایمان گامی به سوی شناسایی رابطه‌ی خود با جهان برداشته‌ایم تا با بازنمایی یک امر مجهول و درونی، یعنی ترسهایمان، آن را به پدیده‌ای ملموس و مهارپذیر بدل کنیم.

لیلا معظمی