Kimiya Rezaei
Untitled
Prince of Rooster
Oil on Canvas
2016
120x110 cm

Kimiya Rezaei
Prince Of Rooster

[2-7 December 2016]

طی قرن ها و عصر های مختلف روابط زن و مرد دستخوش تغییرات بزرگی شده است و در طی آن حکم فرمانی های بزرگی هر یک بر دیگری که هیچ کدام جوابگوی خلاء دیگری نبوده و نسل به نسل منتقل شده و در حال جابجایی جایگاه مرد و زن شده است .
گاهی زنها حاکم شدند و از اصل زنانگی و دل بری خارج شدند و مرد ها پر کــشیدن
و
گاهی زور گویی مرد ها حائل شد و به ناچار زن ها در سکوت و پذیزش رفـــــــتند
مگر حقیقت زن و مرد عاشقی نیست؟ !!!...
مگر هر دو برای آرامش دیگری نیستند؟!!!...