Arezoo Sarvarpour
"The whirling of every second of my existence"
2017Arezoo Sarvarpour
The Whirling Of every Second Of My Existence

[3-8 February . 2017]

به نام او
جانان به کجا چنین شتابان...
هر دم که تو را نظر کنم من ِ جز تو در خودم نبینم
این چنین من نتوانم که تو را از خود برهانم
چه مهم است این هنر گر نتوانم تو را بجویم
مرا رها کن از خود تا بتوانم تو را به تصویر بکشانم...
در فراسویی از عالم مادی به دنبال حقیقت و در پی وصل پا در عالم مثال گذاردم ودر مکاشفه هایی که با صورت های ازلی مرا در برگرفت غرق شدم در این همه بی خودی در دنیای پر از نور و خیال تا جایی که رسیدم به هفت صفتی که او در لحظه ی بودنمان از خود در ما نهاد...
حیات, علم, قدرت, اراده, سمع, کلام, بصر
و گشتم و گشتم و دیدم و شنیدم که به من می گویند .........
بگرد و بگرد و بگرد
که من عاشق گردش توام
پس چگونه توای که از جنس منی نگردی و عاشق نباشی که من دیوانه وار عاشق توام
چگونه هدایت نکنی
توایی که در گردی " ه " هدایت شدی
در این چرخه ی زمان بگرد که من دورت گشتم و خواهم گشت
بگرد و هدایت کن و وصل کن
که اینگونه وصل خواهی بود در گردش دایره وار هر لحظه ی وجود من.....

آرزو سرورپور