Mehri Tavasoni
Unachievable
Ink on Cardboard
100* 70
2017

Mehri Tavasouni
Unachievable

[30 November- 5 December 2018]

ناشدنى

و همه چیز در دانه‌ای نهفته بود،
پنهان در زمینی بکر،
در آرزوی رویش و زایش،
دردی عظیم جهان را در می‌نوردد
و زجه‌ی شکنجه‌ای گوش افلاک را به مبارزه می‌خواند،
در پس دردی دوباره و هرباره،
التهابِ نفسی،
در گوشِ شب‌زدگان،
چون آوازِ شباهنگی یا زوزه‌ی گرگی،
آغشته به فریاد،
در گلوی زمین خاموش می‌شود
و هر خاموشی، چشمی‌ست که گشوده می‌شود در انتهای درد
و هر درد فریادی دوباره‌ست
از تکرار نفس‌های به تنگنا درآمده از التهاب زایش.
و آغاز جهان در تو بود.