Zahra Parkah
Pawn

[30 Oct. to 4 Nov. 2020]

چو در بازی شدند آن لعبتان باز
زمانه کرد لعبت بازی آغاز
(نظامی/ خسرو و شیرین)

برای بازی نیز همچون هر واژه‌ای دیگر در گستره‌ی پهناورِ زبان، چندین معنا در نظر گرفته شده است.
از جمله کاری که انجام دادنش، به ایجاد سرگرمی منجر شود. اما بازی را مترادف مُلاعِبِه، فریب و نیرنگ نیز خوانده‌اند.
مطابق چنین تعریفی، بازی فریبکاری یا گمراه‌کردنی
است که به دور از انصاف و گستاخانه در حق دیگری اعمال شود و او را بازیچه قرار دهد.

مرجان اندرودی