"How"
2017

Group Exhibition
How

[21-26 July 2017]

Curator:Shaghayegh Ahmadian
Hanibal Alkhas | Hosseinali Zabehi | Hossein Farrokhi | Sogand Tabatabaei | Asghar Kafshchianmoghadam | Reyhaneh Kafshchianmoghaddam | Parastoo Arfaei | Kambiz Khodabandeh | Sara Haghighi | Ali Ghatreh | Shaghayegh Ahmadian | Mehdi Lohrasbi | Yeganeh Khosravi | Kimia Malekian | Maryam Sharifi Shourijeh | Elham Sadat Farazanmehr | Tahereh Jafari | Homa Sadr | Mohammad Lohrasbi | Sara Haghighi | Mehdi Sharifi | Zahra Paryari | Vida Jilanchi | Sepide Solati | Banafshe Heidari Koholi | Mojdeh Mansouri | Bahareh Rahimi | Faranak Zhean